Organization

Advisory Committee:
CAI Hegao, China
CHAI Tianyou, China
CHING Pak Chung, China
CHU Jian, China
DARIO Paolo, Italy
DE SILVA Clarence, Canada
FAN Jianping, China
FUKUDA Toshio, Japan
LIN Zhongqin, China
PATEL Rajni, Canada
SUN Youxian, China
TARN Tzyh-Jong, USA
TOMIZUKA Masayoshi, USA
Wang Shuoguo,China
XIONG Youlun, China
XU Yangsheng, China

General Chair:
MENG Max Q.-H., China

General Co-Chairs:
HAMEL William R., USA
SIEGWART Roland, Switzerland
WANG Tianmiao, China
WANG Yuechao, China
XU Guoqing, China
Yao Yingxue, China

Organizing Chair:
ZHAO Jie, China

Organizing Co-Chair:
LIU Yunhui, China
Pu Jiexin, China
QIAO Yu, China
WU Xinyu, China
Zhang Chengjin, China

Program Chair:
GU Jason J., Canada

Program Co-Chairs:
DING Han, China
FU Yili, China
HUANG Qiang, China
YU Haibin, China
ZHU Xiangyang, China

Reginal Program Chairs:
KOSUGE Kazuhiro, Japan
LIU Peter X., Canada
HAN Jianda, China
ZHANG Jianwei, Germany
ZHANG Mingjun, USA

Organized Session Chairs:
CHEN Yangquan, USA
CHENG Jun, USA
GUO Shuxiang, Japan
HU Ying, China
LI Wen J., China
MA Shugen, Japan
OU Yongsheng, Japan

Awards Committee Chair:
XI Ning, USA
YANG Simon X., Canada

Publications Chair:
WANG Zhidong, Japan

Finance Chair:
LI Baopu, China

Secretariat:
CHEN Jimmy, China